SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

30 Ekim 2014 Perşembe

4/C Çalışanlarına Ek Ödeme Kararı


4/C Çalışanlarına Ek Ödeme Kararı
Şanlıurfa İdare Mahkemesi, 4/C'li geçici personele ek ödeme verilmesi gerektiğine karar verdi.
T.C.
ŞANLIURFA
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/2538
KARAR NO : 2014/1310
DAVACI:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
DAVANIN OZETI: Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9 .maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandın iması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.09.2013 tarih ve 867 sayılı davalı idare işleminin; Anayasa'nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile anılan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süreden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ:

Davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 657 sayılı Yasa'nın 4/0 maddesi kapsamında çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Dava, Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.09.2013 tarih ve 867 sayılı davalı idare işleminin iptali ile anılan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süreden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutan dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tatarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu maddeye göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacaktan kurala bağlanmıştır.
Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir.
Bu itibarla;

atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun dava konusu i jilem ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı karan ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 86,95 TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 16/05/2014 tarihinde karar verildi.
Kaynak:www.memurlar.net
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

28 Ekim 2014 Salı

4/C Çalışanlarına Giyecek ve Yiyecek Yardımı Başvurusu


4/C Çalışanlarına Giyecek ve Yiyecek Yardımı Başvurusu
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca çalışan geçici personele giyim ve yiyecek yardımı yapılması için Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulundu.
Kamu kurumlarında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelden fiilen giyim yardımı yapılmasını gerektiren görevleri yapan (anketör, şoför, bekçi vb.) personele giyim yardımı,

Yine , Türkiye İstatistik Kurumunda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele de (Diğer 4/C personele yapılmakta olan) Yiyecek Yardımı yapılmasının sağlanması için 2015 yılındaki Bakanlar Kurulu kararlarında gerekli düzenlemesinin yapılması için başvuru yapılmıştır.

Başvuru Yazısı İçin Tıklayınız.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

22 Ekim 2014 Çarşamba

Memur-Sen Taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e İletti


Memur-Sen Taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e İletti
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, başta akademik zammın kapsamı ile miktarı olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini Faruk Çelik'e iletti.
AKADEMİK ZAMDA KAPSAM GENİŞLETİLMELİ, TUTAR ARTIRILMALI
Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının geliştirme, artırma ve koruma konusunda yapılan görüşmede Memur-Sen'in talepleri konuşuldu. Görüşmede Gündoğdu, "Akademik Zam" kapsamına uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının da dahil edilerek, adaletsizliğin giderilmesini istedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarı toplu sözleşmenin bir parçasıdır. Toplu sözleşmede varılan uzlaşma ve Kamu Personel Danışma Kurulu'nda yürütülen çalışma sonucunda akademik zammın gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Bununla birlikte akademik zamdan yararlanacaklar kapsamında sayıları 3.500'e ulaşan uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin TBMM sürecinde giderilmesini istiyoruz. Akademik faaliyetin bir bütün olduğu unutulmaksızın kapsam genişletilmelidir. Bunun yanında akademik zam tutarının da Konfederasyonumuz ve Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilen tutar kadar olması, akademik personelin mağduriyetini giderecektir. Bu kapsamda akademik zammın miktarı da artırılmalıdır" dedi.
Taleplerin hayata geçirilmesi konusunda Memur-Sen'in kararlı tutumunun vurgulandığı görüşmede, sorunların çözüme kavuşturulması için Bakanlığın harekete geçmesi istendi. Bu bağlamda Memur-Sen tarafından Bakanlar Kurulu başta olmak üzere TBMM'ye sunulacak çalışmaların ön raporu da Ahmet Gündoğdu tarafından Bakan Faruk Çelik'e sunuldu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen hazır bulundu.
ÇALIŞMA BAKANINA SUNULAN RAPORDA YER ALAN TALEPLER:

- Disiplin Cezalarının Affedilmesi,
- Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması,
- Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi,
- 4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,
- 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi,
- Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi,
- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
- KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi,
- Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin
%100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,
d. Evlilik yardımı verilmesi,
- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,
- KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi,
- Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi,
- GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,
- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,
- Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi,
- Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi,
- Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması,
- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi,
- Lisans tamamlama hakkı verilmesi,
- Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
- Vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı merkezi çalışanlara kadro verilmesi,
- Görevde yükselme sınavını kazanmasına karşın atamaları yapılmayan 2351 VHKİ uzmanına kadro verilmesi.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

2 Ekim 2014 Perşembe

4/C'li Çalışanların Devlet Personel Başkanından Kadro Talebi


4/C'li Çalışanların Devlet Personel Başkanından Kadro Talebi
4/C'li çalışanlar, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na mektup yazarak kadro talebinde bulundular.
4/C’liler, Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na, 4/C’lilerin mevcut çalışma koşulları ve yaşanan mağduriyetin çözümü noktasındaki taleplerini içeren bir mektup yazdılar.
4/C’liler adına Emin Daşdemir tarafından kaleme alınan; Talep edilmesi halinde bilgi ve belgeleri ile birlikte “ikincil Mevzuat” çalışmalarında yer almak istediklerini belirttikleri mektup şu şekilde:

Sn Başkan Mehmet Ali Kumbuzoğlu;
11.09.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 657 sayılı D.M.K.nun 4.maddesi C Bendine ihdas edilen maddeyle özelleştirme nedeniyle bu pozisyonda çalışan Personel için getirilen,sizin ikincil Mevzuat diye adlandırdığınız çalışmaya katkı sağlamak için ÇSGB Sn Faruk ÇELİK’e ilettiğimiz talep sonucunda başkanlığınıza yönlendirilerek sizin de onayınızla bu çalışma raporu hazırlanmıştır.
Öncelikle belirtmek isterim ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk ÇELİK’in yazılı ve görsel medyada deklere ettiği üzere yapılan değişiklikle; Sözleşmesiz,12 ay kesintisiz çalışma ve Mesleklerimizi yapabilme hakkının verilmesini önemsediğimizi kısmen iade-i itibar olarak algıladığımızı ancak nihai çözümün 4/C çalışma pozisyonunda çalışan Personelin, Başbakan Sn Ahmet DAVUTOĞLU’nun 15. 09,2014 Tarihinde yaptığı açıklamada “personel ihtiyacından kaynaklanan artışın ülkenin ekonomik dengelerini sarsmaması, ayrıca personelin etkin kullanımı, niceliksel artışı değil, niteliksel katkısının göz önüne alınması lazım. Bunun için personel sisteminde de ciddi bir gözden geçirme hamlesine ihtiyaç var, “ sözlerini de referans alarak, niteliklerimize göre değerlendirilerek daha verimli ve etkin çalışabileceğimiz 4/a ya da 4/b pozisyonuna geçirililerek çözülebileceği inancını taşımaktayız..
4/C’lilerin çalışma hayatı ile ilgili sorunları çözme adına sendikalar tarafından sunulan önerileri gayr-ı ciddi bulduğumuzu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk ÇELİK’in 4/C’lilerin sorunlarını 4/C’lilerden dinlemesi, bizde var olan sevgi ve güveni ve sorunu çözme gayretine müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.
4/C Geçici Personel’in Çalışma Koşulları ve Taleplerimiz.

1-ATAMA
Bugüne kadar 4/C Personelin ataması D.P.Başkanlığınca niceliksel olarak yapılmış olup, kısmen verilen unvanla(Nitelik) ile birlikte kurum değiştirebilme hakkının verilmesini şiddetle istemekteyiz. Sn Bakan bu talebimize ,”düşünülebilir “diyerek olumlu bakmıştır.
2-ÜCRETLER
Mesleklere göre, yani Teknik Hizmetler,Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına göre çalıştırıldığımızda var olan, Eğitim durumlarına göre verilen 3 ücret skalası ihtiyacı karşılamayacak olup iş güçlüğüne göre ve lisans ile yüksek lisans mezunları için ayrı ücret skalası belirlenmelidir..
3-YILLLIK İZİN
11 Ay çalışıp 1 ay işsiz kaldığımız dönemde Hizmet Sözleşmemize eklenmiş olan “Her ay için 2 gün ücretli izin hakkı” kesintisiz 12 Ay çalıştığımızda uygulanabilir olmaktan çıkacak olup yıllık izinlerde birliktelik sağlamak adına diğer statüde çalışan Personelle eşit duruma getirilmelidir.
4-REFAKAT İZNİ
Hizmet sözleşmemizde yazmamasına rağmen D.P.Başkanlığının 1 Mart 2013 Tarih 90236310/01006/111 Sayılı Genelgesine göre kullanabildiğimiz Refakat izni ikincil Mevzuatta yer almalıdır.
5-HASTALIK İZNİ
Mevcut hizmet sözleşmesinde kullanılan 30 Günlük Hastalık izin hakkı hem Kurumlarca yeterince anlaşılmamakta hem de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/922 Esas sayılı kararında “hastalık halinin insanın iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir mücbir sebep hali ve haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldırması karşısında hastalık hali için izin süresini 30 günle sınırlandıran düzenlemede idareye tanınan takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 657 sayılı Yasada öngörülen istihdam şekilleri açısından olaya baktığımızda, memurların 657 sayılı Yasanın 105. maddesindeki düzenleme uyarınca aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izninden yararlandıkları, aynı yasanın 4/B maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personel için hastalık izni açısından getirilen sınırlandırmanın yargı kararları ile hukuka aykırı görülmesi üzerine anılan personelin de bu haktan yararlandığı anlaşılmaktadır. Geçici personelin (4/C) statüsü 657 sayılı Yasada düzenlenen diğer istihdam türlerine göre farklılık arz etse de, memurlar ve sözleşmeli personel gibi kamuda çalışan geçici personelin memur ve sözleşmeli personel için kabul edilen ücretli hastalık izninden sınırlı olarak yararlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir “ şeklinde olup yürütmesi durdurulmuştur.
Talebimiz 4/a Personelde olduğu üzere 40 gün hastalık izni için tek hekim,aşan süreler için heyet raporuyla hastalık izin süresinde kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
6-FAZLA ÇALIŞMA
Mevcut durumda 50 saatle sınırlandırılan ve 1.35TL ile ücretlendirilen bedel,
“375 sayılı KHK’nın dayanak maddesi
Ek Madde 13 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir”
Şeklinde değiştirilmelidir.
7-ÜCRETSİZ(AYLIKSIZ) İZİN
D.M.Kanununun AYLIKSIZ İZİN:MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete – 6111/108 md.) 4/C Personele uyarlanmalıdır..
Bu yönde kazanılmış yargı kararları mevcuttur.
8-EK ÖDEME VE VERGİ
Bilindiği üzere ücretler; Net,brüt,giydirilmiş ve çıplak olarak adlandırılmıştır.4c li personel ücreti, Aile ve çocuk yardımıyla kısmen giydirilmiş(tüm personel yararlanamamaktadır.)Bu sebeple giydirilmiş ücretle 2500TL alan memur kasım ayında %20 lik vergi dilimine girerken,4/C personel 1500TL çıplak ücretiyle temmuz ayında vergi artışıyla karşı karşıya kalmakta, Ocak ayında aldığı %3 zammı Temmuz ayında %5 vergi artışı olarak geri vermektedir.Bunun çözümü 4/C Personelin ücretinin de 666 sayılı,375 sayılı yasa,Sosyal Denge Tazminatı veya Döner Sermaye ek ödemesi ile giydirilmesidir.
Kaldı ki Danıştay 12. Dairesi’nin 2013/725 E, 2013/8623 K sayılı ve 26.11.2013 tarihli kararı, G.Antep, Konya, Adana ve Kayseri bölge idare Mahkemeleri, Mersin, Ş.Urfa Aksaray, Isparta, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Bursa idare mahkemeleri
Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, 26 ve 118 nolu İLO sözleşmeleri, Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre 4C Personelin Memur aslı işi yaptığı gerekçesiyle Ek ödeme almasına karar vermiş olup 150-200 Arkadaşımız mahkeme kararıyla ek ödeme almaktadır. Taşeron çalışanların mahkeme kararıyla asıl işçi sayılmaları gerekçesiyle kadro taleplerinin karşılanmasının düşünüldüğü bu dönemde, 4/C li Personelin de 4/a ve 4/b olma talepleri yargı kararlarıyla ispatlı ve Emsaldir.
9-KURUM SİCİL NUMARASI VERİLMESİ
Çalıştığımız kurumun bir parçası olduğumuzun belgesi kurum sicil numarası verilmesidir.Numaranın verilmesiyle 4/C Personel kendini daha değerli hissederek verimi artacaktır..
10-KBS SİSTEMİ
Mevcut durumda 4/C Maaş bordroları eski sistem elde hazırlanmakta, hata yapılmaya müsait olup emek ve zaman kaybına sebep olmakta ve bir çok Arkadaşımız maaş bordrolarına ulaşamamaktadır. Bu sebeple Maliye Bakanı Sn Mehmet ŞİMŞEK’in 19.11.2013 Tarihinde belirttiği üzere memur maaş ödeme sistemi olan KBS sistemine dahil edilmesini beklemekteyiz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KADRO VERİLMESİ TALEBİ
4/C’lierin çoğu KPSS sınavıyla işe girip kendi iradeleri dışında hak kaybına uğrarken geçmiş veya mevcut hükümetlerce;
-Bakanlar kurulu kararınca 2500 Petrol ofisi işçisinin özlük haklarıyla başka kurumlara nakli
-İzmit Seka işçilerinin Belediyeye özlük haklarıyla nakli
-207 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması
-Özelleşen Darphane işçilerinin özlük haklarıyla nakli
-ÇAYKUR lisans ve önlisans mezunu 357 kamu işçisinin 399 a tabi sözleşmeli Personel yapılması
-KPSS siz işe girmiş olan 23 bin 5393 belediye sözleşmelisinin 4/a kadrosuna geçirilmesi
-Kapatılan Belediyelerdeki işçilerin özlük haklarıyla nakledilmesi
-2011 yılında NTV’ de Başbakan Sn R.Tayyip ERDOĞAN’ın 4/C Personelin 4/a veya 4/b statüsüne geçirileceği, yine Büyük Memursen buluşmasında KPDK’da alınan kararlardan biri olan 4/C ye kadro talebiyle ilgili çözüm talimatıyla ÇSGB Sn Faruk ÇELİK ile Sn Gündoğdu’nun göz göze gelerek gülümsemelerinin bir sonucu olarak kadro beklentimiz had safhada olup,
Talep edilmesi halinde Bilgi ve Belgelerimizle birlikte ikincil Mevzuat çalışmalarında yer alabileceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Faruk Çelik'ten 4/C Açıklaması (Video)


Faruk Çelik'ten 4/C Açıklaması (Video)
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, kamu görevlilerinin sorunlarını yeniden dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen torba kanunda Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) alınan kararların yer almamasının memurlar arasında yarattığı hayal kırıklığını dile getiren Genel Başkan İsmail Koncuk, görüşmede başta hayata geçirilmeyen (KPDK) Kamu Personeli Danışma Kurulu kararları olmak üzere kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını bir rapor halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu.
Genel Başkan İsmail Koncuk Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e, elektrik ve doğalgaza yapılan son zam ve dolardaki yükselişi de hatırlattı. Başkan Koncuk, memurların 2015 yılı gelmeden alacağı zamlarının bile şimdiden ellerinden alındığına dikkat çekerek, memur ve emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Hükümetten Ek zam talebimizi bir kez daha yineledi. Başkan Koncuk 4/C çalışanlarının sorunlarına da değinerek 4/C'lilerin kadroya geçirilmelerini istedi ve konuyu bir rapor halinde Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e sundu.
Görüşmede Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve Türk Büro-Sen Yönetim Kurulu üyesi Osman Eksert de hazır bulundu.
Görüşmede, Genel Başkan İsmail Koncuk, 4/C çalışanlarına yönelik ana hatlarıyla şu konulara yer verdi.

4/C’Lİ VE DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SORUNLARI DERHAL ELE ALINMALIDIR
657 sayılı Kanun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması gerekmektedir.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4. “c” fıkrası kapsamında istihdam edilen personel ile diğer mevzuat hükümlerine göre geçici, vekil gibi adlar altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin “a” fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bununla birlikte geçici işçiler 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. Böylelikle kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmeli, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmalıdır.
657 sayılı Kanunun “Kapsam”ını belirleyen 1. maddede gerekli değişikliklerin yapılarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.
Geçici işçiler, 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir.
657 sayılı Kanunun 5. madde metni Kanunun 4. maddesinde yapılacak değişikliğe paralel olarak “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmelidir.
Kamuda, iş güvencesiz vekil memur çalıştırılmasına imkân sağlayan 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. paragrafındaki “veya açıktan” ibaresi ile 3. ve 4. paragrafları madde metninden çıkartılmalı, vekil imam ve benzeri çalışanlar kadroya geçirilerek kamuda iş güvencesi olmayan vekil personel çalıştırılması uygulaması son bulmalıdır.
Görüşleri dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik şu açıklamalarda bulundu. Açıklamaları video olarak yayınlıyoruz.


Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!