SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

22 Ekim 2014 Çarşamba

Memur-Sen Taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e İletti


Memur-Sen Taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e İletti
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, başta akademik zammın kapsamı ile miktarı olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini Faruk Çelik'e iletti.
AKADEMİK ZAMDA KAPSAM GENİŞLETİLMELİ, TUTAR ARTIRILMALI
Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının geliştirme, artırma ve koruma konusunda yapılan görüşmede Memur-Sen'in talepleri konuşuldu. Görüşmede Gündoğdu, "Akademik Zam" kapsamına uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının da dahil edilerek, adaletsizliğin giderilmesini istedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarı toplu sözleşmenin bir parçasıdır. Toplu sözleşmede varılan uzlaşma ve Kamu Personel Danışma Kurulu'nda yürütülen çalışma sonucunda akademik zammın gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Bununla birlikte akademik zamdan yararlanacaklar kapsamında sayıları 3.500'e ulaşan uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin TBMM sürecinde giderilmesini istiyoruz. Akademik faaliyetin bir bütün olduğu unutulmaksızın kapsam genişletilmelidir. Bunun yanında akademik zam tutarının da Konfederasyonumuz ve Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilen tutar kadar olması, akademik personelin mağduriyetini giderecektir. Bu kapsamda akademik zammın miktarı da artırılmalıdır" dedi.
Taleplerin hayata geçirilmesi konusunda Memur-Sen'in kararlı tutumunun vurgulandığı görüşmede, sorunların çözüme kavuşturulması için Bakanlığın harekete geçmesi istendi. Bu bağlamda Memur-Sen tarafından Bakanlar Kurulu başta olmak üzere TBMM'ye sunulacak çalışmaların ön raporu da Ahmet Gündoğdu tarafından Bakan Faruk Çelik'e sunuldu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen hazır bulundu.
ÇALIŞMA BAKANINA SUNULAN RAPORDA YER ALAN TALEPLER:

- Disiplin Cezalarının Affedilmesi,
- Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması,
- Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi,
- 4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,
- 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi,
- Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi,
- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
- KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi,
- Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin
%100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,
d. Evlilik yardımı verilmesi,
- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,
- KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi,
- Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi,
- GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,
- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,
- Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi,
- Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi,
- Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması,
- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi,
- Lisans tamamlama hakkı verilmesi,
- Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
- Vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı merkezi çalışanlara kadro verilmesi,
- Görevde yükselme sınavını kazanmasına karşın atamaları yapılmayan 2351 VHKİ uzmanına kadro verilmesi.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

2 Ekim 2014 Perşembe

4/C'li Çalışanların Devlet Personel Başkanından Kadro Talebi


4/C'li Çalışanların Devlet Personel Başkanından Kadro Talebi
4/C'li çalışanlar, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na mektup yazarak kadro talebinde bulundular.
4/C’liler, Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na, 4/C’lilerin mevcut çalışma koşulları ve yaşanan mağduriyetin çözümü noktasındaki taleplerini içeren bir mektup yazdılar.
4/C’liler adına Emin Daşdemir tarafından kaleme alınan; Talep edilmesi halinde bilgi ve belgeleri ile birlikte “ikincil Mevzuat” çalışmalarında yer almak istediklerini belirttikleri mektup şu şekilde:

Sn Başkan Mehmet Ali Kumbuzoğlu;
11.09.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 657 sayılı D.M.K.nun 4.maddesi C Bendine ihdas edilen maddeyle özelleştirme nedeniyle bu pozisyonda çalışan Personel için getirilen,sizin ikincil Mevzuat diye adlandırdığınız çalışmaya katkı sağlamak için ÇSGB Sn Faruk ÇELİK’e ilettiğimiz talep sonucunda başkanlığınıza yönlendirilerek sizin de onayınızla bu çalışma raporu hazırlanmıştır.
Öncelikle belirtmek isterim ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk ÇELİK’in yazılı ve görsel medyada deklere ettiği üzere yapılan değişiklikle; Sözleşmesiz,12 ay kesintisiz çalışma ve Mesleklerimizi yapabilme hakkının verilmesini önemsediğimizi kısmen iade-i itibar olarak algıladığımızı ancak nihai çözümün 4/C çalışma pozisyonunda çalışan Personelin, Başbakan Sn Ahmet DAVUTOĞLU’nun 15. 09,2014 Tarihinde yaptığı açıklamada “personel ihtiyacından kaynaklanan artışın ülkenin ekonomik dengelerini sarsmaması, ayrıca personelin etkin kullanımı, niceliksel artışı değil, niteliksel katkısının göz önüne alınması lazım. Bunun için personel sisteminde de ciddi bir gözden geçirme hamlesine ihtiyaç var, “ sözlerini de referans alarak, niteliklerimize göre değerlendirilerek daha verimli ve etkin çalışabileceğimiz 4/a ya da 4/b pozisyonuna geçirililerek çözülebileceği inancını taşımaktayız..
4/C’lilerin çalışma hayatı ile ilgili sorunları çözme adına sendikalar tarafından sunulan önerileri gayr-ı ciddi bulduğumuzu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk ÇELİK’in 4/C’lilerin sorunlarını 4/C’lilerden dinlemesi, bizde var olan sevgi ve güveni ve sorunu çözme gayretine müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.
4/C Geçici Personel’in Çalışma Koşulları ve Taleplerimiz.

1-ATAMA
Bugüne kadar 4/C Personelin ataması D.P.Başkanlığınca niceliksel olarak yapılmış olup, kısmen verilen unvanla(Nitelik) ile birlikte kurum değiştirebilme hakkının verilmesini şiddetle istemekteyiz. Sn Bakan bu talebimize ,”düşünülebilir “diyerek olumlu bakmıştır.
2-ÜCRETLER
Mesleklere göre, yani Teknik Hizmetler,Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına göre çalıştırıldığımızda var olan, Eğitim durumlarına göre verilen 3 ücret skalası ihtiyacı karşılamayacak olup iş güçlüğüne göre ve lisans ile yüksek lisans mezunları için ayrı ücret skalası belirlenmelidir..
3-YILLLIK İZİN
11 Ay çalışıp 1 ay işsiz kaldığımız dönemde Hizmet Sözleşmemize eklenmiş olan “Her ay için 2 gün ücretli izin hakkı” kesintisiz 12 Ay çalıştığımızda uygulanabilir olmaktan çıkacak olup yıllık izinlerde birliktelik sağlamak adına diğer statüde çalışan Personelle eşit duruma getirilmelidir.
4-REFAKAT İZNİ
Hizmet sözleşmemizde yazmamasına rağmen D.P.Başkanlığının 1 Mart 2013 Tarih 90236310/01006/111 Sayılı Genelgesine göre kullanabildiğimiz Refakat izni ikincil Mevzuatta yer almalıdır.
5-HASTALIK İZNİ
Mevcut hizmet sözleşmesinde kullanılan 30 Günlük Hastalık izin hakkı hem Kurumlarca yeterince anlaşılmamakta hem de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/922 Esas sayılı kararında “hastalık halinin insanın iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir mücbir sebep hali ve haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldırması karşısında hastalık hali için izin süresini 30 günle sınırlandıran düzenlemede idareye tanınan takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 657 sayılı Yasada öngörülen istihdam şekilleri açısından olaya baktığımızda, memurların 657 sayılı Yasanın 105. maddesindeki düzenleme uyarınca aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izninden yararlandıkları, aynı yasanın 4/B maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personel için hastalık izni açısından getirilen sınırlandırmanın yargı kararları ile hukuka aykırı görülmesi üzerine anılan personelin de bu haktan yararlandığı anlaşılmaktadır. Geçici personelin (4/C) statüsü 657 sayılı Yasada düzenlenen diğer istihdam türlerine göre farklılık arz etse de, memurlar ve sözleşmeli personel gibi kamuda çalışan geçici personelin memur ve sözleşmeli personel için kabul edilen ücretli hastalık izninden sınırlı olarak yararlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir “ şeklinde olup yürütmesi durdurulmuştur.
Talebimiz 4/a Personelde olduğu üzere 40 gün hastalık izni için tek hekim,aşan süreler için heyet raporuyla hastalık izin süresinde kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
6-FAZLA ÇALIŞMA
Mevcut durumda 50 saatle sınırlandırılan ve 1.35TL ile ücretlendirilen bedel,
“375 sayılı KHK’nın dayanak maddesi
Ek Madde 13 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir”
Şeklinde değiştirilmelidir.
7-ÜCRETSİZ(AYLIKSIZ) İZİN
D.M.Kanununun AYLIKSIZ İZİN:MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete – 6111/108 md.) 4/C Personele uyarlanmalıdır..
Bu yönde kazanılmış yargı kararları mevcuttur.
8-EK ÖDEME VE VERGİ
Bilindiği üzere ücretler; Net,brüt,giydirilmiş ve çıplak olarak adlandırılmıştır.4c li personel ücreti, Aile ve çocuk yardımıyla kısmen giydirilmiş(tüm personel yararlanamamaktadır.)Bu sebeple giydirilmiş ücretle 2500TL alan memur kasım ayında %20 lik vergi dilimine girerken,4/C personel 1500TL çıplak ücretiyle temmuz ayında vergi artışıyla karşı karşıya kalmakta, Ocak ayında aldığı %3 zammı Temmuz ayında %5 vergi artışı olarak geri vermektedir.Bunun çözümü 4/C Personelin ücretinin de 666 sayılı,375 sayılı yasa,Sosyal Denge Tazminatı veya Döner Sermaye ek ödemesi ile giydirilmesidir.
Kaldı ki Danıştay 12. Dairesi’nin 2013/725 E, 2013/8623 K sayılı ve 26.11.2013 tarihli kararı, G.Antep, Konya, Adana ve Kayseri bölge idare Mahkemeleri, Mersin, Ş.Urfa Aksaray, Isparta, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Bursa idare mahkemeleri
Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, 26 ve 118 nolu İLO sözleşmeleri, Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre 4C Personelin Memur aslı işi yaptığı gerekçesiyle Ek ödeme almasına karar vermiş olup 150-200 Arkadaşımız mahkeme kararıyla ek ödeme almaktadır. Taşeron çalışanların mahkeme kararıyla asıl işçi sayılmaları gerekçesiyle kadro taleplerinin karşılanmasının düşünüldüğü bu dönemde, 4/C li Personelin de 4/a ve 4/b olma talepleri yargı kararlarıyla ispatlı ve Emsaldir.
9-KURUM SİCİL NUMARASI VERİLMESİ
Çalıştığımız kurumun bir parçası olduğumuzun belgesi kurum sicil numarası verilmesidir.Numaranın verilmesiyle 4/C Personel kendini daha değerli hissederek verimi artacaktır..
10-KBS SİSTEMİ
Mevcut durumda 4/C Maaş bordroları eski sistem elde hazırlanmakta, hata yapılmaya müsait olup emek ve zaman kaybına sebep olmakta ve bir çok Arkadaşımız maaş bordrolarına ulaşamamaktadır. Bu sebeple Maliye Bakanı Sn Mehmet ŞİMŞEK’in 19.11.2013 Tarihinde belirttiği üzere memur maaş ödeme sistemi olan KBS sistemine dahil edilmesini beklemekteyiz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KADRO VERİLMESİ TALEBİ
4/C’lierin çoğu KPSS sınavıyla işe girip kendi iradeleri dışında hak kaybına uğrarken geçmiş veya mevcut hükümetlerce;
-Bakanlar kurulu kararınca 2500 Petrol ofisi işçisinin özlük haklarıyla başka kurumlara nakli
-İzmit Seka işçilerinin Belediyeye özlük haklarıyla nakli
-207 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması
-Özelleşen Darphane işçilerinin özlük haklarıyla nakli
-ÇAYKUR lisans ve önlisans mezunu 357 kamu işçisinin 399 a tabi sözleşmeli Personel yapılması
-KPSS siz işe girmiş olan 23 bin 5393 belediye sözleşmelisinin 4/a kadrosuna geçirilmesi
-Kapatılan Belediyelerdeki işçilerin özlük haklarıyla nakledilmesi
-2011 yılında NTV’ de Başbakan Sn R.Tayyip ERDOĞAN’ın 4/C Personelin 4/a veya 4/b statüsüne geçirileceği, yine Büyük Memursen buluşmasında KPDK’da alınan kararlardan biri olan 4/C ye kadro talebiyle ilgili çözüm talimatıyla ÇSGB Sn Faruk ÇELİK ile Sn Gündoğdu’nun göz göze gelerek gülümsemelerinin bir sonucu olarak kadro beklentimiz had safhada olup,
Talep edilmesi halinde Bilgi ve Belgelerimizle birlikte ikincil Mevzuat çalışmalarında yer alabileceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Faruk Çelik'ten 4/C Açıklaması (Video)


Faruk Çelik'ten 4/C Açıklaması (Video)
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, kamu görevlilerinin sorunlarını yeniden dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen torba kanunda Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) alınan kararların yer almamasının memurlar arasında yarattığı hayal kırıklığını dile getiren Genel Başkan İsmail Koncuk, görüşmede başta hayata geçirilmeyen (KPDK) Kamu Personeli Danışma Kurulu kararları olmak üzere kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını bir rapor halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu.
Genel Başkan İsmail Koncuk Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e, elektrik ve doğalgaza yapılan son zam ve dolardaki yükselişi de hatırlattı. Başkan Koncuk, memurların 2015 yılı gelmeden alacağı zamlarının bile şimdiden ellerinden alındığına dikkat çekerek, memur ve emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Hükümetten Ek zam talebimizi bir kez daha yineledi. Başkan Koncuk 4/C çalışanlarının sorunlarına da değinerek 4/C'lilerin kadroya geçirilmelerini istedi ve konuyu bir rapor halinde Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e sundu.
Görüşmede Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve Türk Büro-Sen Yönetim Kurulu üyesi Osman Eksert de hazır bulundu.
Görüşmede, Genel Başkan İsmail Koncuk, 4/C çalışanlarına yönelik ana hatlarıyla şu konulara yer verdi.

4/C’Lİ VE DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SORUNLARI DERHAL ELE ALINMALIDIR
657 sayılı Kanun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması gerekmektedir.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4. “c” fıkrası kapsamında istihdam edilen personel ile diğer mevzuat hükümlerine göre geçici, vekil gibi adlar altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin “a” fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bununla birlikte geçici işçiler 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. Böylelikle kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmeli, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmalıdır.
657 sayılı Kanunun “Kapsam”ını belirleyen 1. maddede gerekli değişikliklerin yapılarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.
Geçici işçiler, 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir.
657 sayılı Kanunun 5. madde metni Kanunun 4. maddesinde yapılacak değişikliğe paralel olarak “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmelidir.
Kamuda, iş güvencesiz vekil memur çalıştırılmasına imkân sağlayan 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. paragrafındaki “veya açıktan” ibaresi ile 3. ve 4. paragrafları madde metninden çıkartılmalı, vekil imam ve benzeri çalışanlar kadroya geçirilerek kamuda iş güvencesi olmayan vekil personel çalıştırılması uygulaması son bulmalıdır.
Görüşleri dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik şu açıklamalarda bulundu. Açıklamaları video olarak yayınlıyoruz.


Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

12 Eylül 2014 Cuma

Memur-Sen Taleplerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bildirdi


Memur-Sen Taleplerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bildirdi
Memur-Sen Konfederasyonu’nun 62. Hükümetten taleplerini, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan iş güvenliği ve çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirme toplantısına taşıyarak, Başbakan Davutoğlu’na iletti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan “iş güvenliği ve çalışma hayatı” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Başkan Gündoğdu, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) ve toplu sözleşme sürecinde üzerinde değerlendirme yapılan, büyük oranda da uzlaşma sağlanan konulara ilişkin teklif ve talepleri Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu. Sunulan dosyada şu maddeler yer aldı.

“DİSİPLİN CEZALARI AFFEDİLSİN”
Disiplin cezalarının affedilmesi gerektiğini bu konuda ciddi mağduriyetlerin yaşandığını ifade eden Gündoğdu, “Kamu görevlilerine yönelik son disiplin cezalarının affı düzenlemesi 2006 yılında gerçekleştirildi ve 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş olan fiillere dayalı disiplin cezaları affedildi. Aradan geçen 8 yıllık sürecin sonunda kamu görevlilerinde disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme beklentisi üst düzeyde oluştu. Bu kapsamda, 14 Şubat 2005 tarihinden sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının affına yönelik bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ
Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatan Gündoğdu, başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşandığını söyledi. Mağduriyetin 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretiyle ilgili sınırlayıcı ve sonlandırıcı hükümlerinden ötürü oluştuğunu vurgulayan Gündoğdu, “Fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Torba Kanunda yapılan düzenlemeyle, iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş ancak fazla çalışma ücreti ödenecek personelin söz konusu düzenlemede mahkemelerde görev yapan toplam personelin %10’unundan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Hakim ve savcıların maaşlarında seyyanen zam yapılmak suretiyle ilave artış yapılmasının gündemde olduğu ve diğer adalet personeline yönelik maaş iyileştirmesinin düşünülmediği de dikkate alındığında fazla çalışma ücretinden bütün adalet çalışanlarının yararlanması yönünde bir düzenleme yapılması daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı. Dosyada 4/C çalışanlarını ilgilendiren bölüm şu şekilde yer aldı.

“4/C’LİLERE KADRO VERİLMELİ”
4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi de talep eden Gündoğdu, “Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Torba Kanun’da yapılan düzenlemeyle, 4/C’li personelin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilmesine imkan sağlandı. Ancak, bu durum istihdam edilebilme imkanı getirmekle birlikte 4/C’li personelin kadroya geçiş beklentisini karşılamamaktadır. Bu çerçevede, 4/C’li personelin; kadrolu (4/A) veya sözleşmeli (4/B)statüsüne geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılması daha uygun olacaktır. Bu yönde bir düzenleme yapılması kararı oluşturulmazsa; TÜİK’te görev yapmakta olan 4/C’li personel ile diğer 4/C’li personelin (Torba Kanunla son yapılan düzenleme dahil) aynı mevzuat ve uygulamalara tabi olması yönünde bir karara varılması da önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacak” dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
MEMURLAR ARASINDA AYIRIM YAPILMAMALI
Gündoğdu, hakim ve savcılara verilen zammın önemli olduğunu ancak akademik zam bekleyen onbinlerce akademisyen varken, disiplin cezalarının yaşattığı mağduriyetler henüz çözülmemişken ve fazla mesai ücretinde sıkıntılar yaşanırken sadece yargı mensuplarının göz önünde bulundurulmasının çalışma hayatında ayrımcılığa nenden olduğunu vurguladı. Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması ile lisans eğitimini üst düzey başarıyla tamamlayanların akademik personel kaynağına dahil olma tercihinde bulunmalarını teşvik amaç ve hedefleriyle akademik personelin maaşlarında; Üniversite ödeneğinin 2014 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere 100 puan, 2015 Ocak ayından geçerli olmak üzere 100 puan arttırılmak suretiyle (100 puanlık artış 731 TL’lik toplamda ise 1.462 TL’lik artış anlamına gelmektedir.) Veya Profesörlerin maaşlarının genel müdür maaşına, doçentlerin maaşlarının genel müdür yardımcısı maaşına, yardımcı doçentlerin maaşlarının daire başkanı maaşına, asistan ve okutmanların maaşlarının uzman/uzman yardımcısı maaşlarına eşitlenmek suretiyle iyileştirme/artış yapılması uygun olacaktır.”
“MEMURLAR, EMEKLİLİĞE SICAK BAKMIYOR”
Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması noktasında çalışma yapılmasını belirten Gündoğdu, memurların mutlu olmak için değil, daha fazla mutsuzluk yaşamamak için emekliliğe sıcak bakmadığını söyledi. Gündoğdu, “Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çalıştıkları süre daha uzun olsa da maksimum 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, ikramiye ödenmediği halde 30 yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaya devam edilmektedir. Bu ise kesinti yapılırken 30 yıl sınırının uygulanmaması, ikramiye ödenirken 30 yıldan fazla sürenin dikkate alınmaması çelişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırının kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
“1 DERECE TALEBİ”
2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesini konusunu ise şu şekilde talep etti: “Şubat 2005’te Resmi Gazete’de yayımlanan 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile 15 Ocak 2005’te görevde bulunan memurlara bir derece verilmişti. Ancak 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ek derece verilmedi. Bu eşitsizliğin giderilmesi için 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak devlet memurlarına da ilave bir derece verilmelidir.”
“YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİLERİN MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMELİ”
Gündoğdu, yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi konusunda Başbakan Davutoğlu ve Bakan Çelikten talepte bulunarak, “Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapan, görevleri memurlar aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu mühendis, avukat, doktor benzeri işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir” dedi.
Ayrıca Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) üzerinde değerlendirme yapılan ve büyük oranda uzlaşmaya varılan konularda adım atılması gerektiğini belirten Gündoğdu, talepleri şu şekilde sıraladı:
- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
- KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
- Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
d. Evlilik yardımı verilmesi
- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
- Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
- Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
- GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması
- Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi
- Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi
- Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Torba Yasa ve 4/C Çalışanları Yine Hüsran


Torba Yasa ve 4/C Çalışanları Yine Hüsran
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp oy çokluğuyla kabul edilen Torba kanun yasa tasarısı kamu çalışanlarını ve özellikle 4/C'lileri hüsrana uğrattı. Soma Faciasının ardından taşeron sisteme karşı düzenlemeler yapılacağı iddiasıyla hazırlanan ve 4/C çalışanlarına kadro söylentilerini içeren ancak gün geçtikçe içine toplumun her kesimini yakından ilgilendiren maddeler eklenerek Torba Yasaya dönüştürülen kanun, yine hükümetin 4/C'lilerin haklarını hiçe sayan düzenlemeleri içeren şekliyle hayata geçti.
4/C çalışanlarına sadece yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilme hakkı getiren, 4/C'lilere özlük ve maddi açıdan bir kazanım sağlamayan torba yasa her zamanki gibi 4/C çalışanlarında büyük üzüntü doğurdu.
Bu torba yasa ile Kamu Personeli Danışma Kurulunda 4/C'lilere verilen kadro sözü yerde kalmış 4/C'lilere verilen sözler tutulmamıştır. Gün geçtikçe sayıları artan 4/C'liler gelecek kaygısı yaşamaktadırlar. Üzerinde fırtınalar koparılan Torba yasa, bu şekliyle

4/C’lilere kadro, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması, akademik zam, ek gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi gibi kamu görevlilerinin beklentilerinden çok uzak bir hale gelmiş ve memurlar ve 4/C'lilerin iş güvencesini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Özellikle Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) kararları olan toplam 161 konuda kamu işveren tarafı ile mutabakat sağlanmasına rağmen, torba kanunda yer bulamayan en önemli maddeler şu şekildedir:

· 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,
· 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,
· Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi,
· Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
· Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
· 4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözülmesi,
· KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,
· Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,
Bu kapsamda Hükümeti ve yetkisi sendika olan Memur-Sen'i bir kere daha Kamu Personeli Danışma Kurulunda (KPDK) görüş birliğine varılan maddelerin hayata geçirilmesi için göreve davet ediyoruz.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!